برنج فجر قیمت روز ۱۴۰۱

برنج فجر قیمت
از تخفیف بهرمند شوید!!۵/۵ - (۱ امتیاز)

برنج فجر قیمت روز ۱۴۰۱ تسبت به قیمت های هر ساله محصولات در ایران تحت تاثیر تورم سالیانه افزایش قیمت محسوسی را حس خواهد کرد که دلیل عمل در خصلت های ارتقاع یافته محصول نسبت به سایر محصولات برنج است که برای شرح کامل این اتفاق به معرفی رقم برتج فجر میپردازیم:

برنج فجر قیمت
برنج فجر قیمت

معرفی ارقام جدید برنج با عملکرد و کیفیت مطلوب به همراه ویژگی هایی همچون مقاومت به ورس و زودرسی، همواره از مهم ترین اهداف تحقیقاتی می باشد (اشراقی، ۱۳۷۳ ب).

به همین منظـور مؤسسه تحقیقات برنج کشور در چارچوب همکاری با مؤســه بـیـن المللی تحقیقات برنج (IRRI) در قالب پروژه اینجـر ( INGER) اقدام به تبادل ژرم پلاسم می کند و هر ساله بسته به هدف، لاینهای مختلف برنج با خصوصیات مورد نظر مانند، کیفیت، زودرسی، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده به مؤسسه تحقیقات برنج کشور ارسال می گردد و در مزارع مؤسسه در رشت و آمل کاشته می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند. پس از انتخاب لاین های مناسب و انجام آزمایش های تکمیلی نهایتاً از این لاینها به عنوان ارقام جدید برنج معرفی می گردند (اشراقی، ۱۳۷۷).

در سال ۱۳۷۱ تعداد ۲۱۰ لاین خالص با کیفیت مطلوب که از تلاقی ارقام با کیفیت و پر محصول در مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج (IRRI) حاصل شده بودند به ایران ارسال و در آمـل مـورد آزمایش مشاهده ای قرار گرفتـند، (اشراقی ۱۳۷۷).

در میان لاین های آزمایش شده، ۱۷ لاین از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد بهتری برخوردار بودند (اشراقی، ۱۳۷۲). رقم نجر (۱۰-۱-۱۷۵-۱R62781، شماره لایـن ایـری A7879 و شماره مؤسسه تحقیقات برنج ۷۳۲۸) با عملکرد ۶۴۴٨ کیلوگرم در هکتار در این گروه انتخابی قرار داشت. در سال ۱۳۷۲ آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی بر روی ۱۷ لاین منتخب انجام شد و نتایج نشان داد که تعداد هفت لاین دارای عملکرد بالاتری بودند بدین جهت برای آزمایش سازگاری در مناطق مختلف استان های گیلان و مازندران انتخاب شدنـد (اشراقی، ۱۳۷۳ الـف).

نتایج تجزیه واریانس ساده در دو مکان و در دو سال نشان داد که تیمارهای مورد آزمایش از نظـر تـوان تولید در استان مازندران تفاوت قابل ملاحظه ای داشتند. نتایج این بررسی نشان داد که رقـم فـجـر از پایداری تقریباً یکنواختی در مناطق مختلف اســـــتان مازندران برخوردار بـوده اسـت (اشراقی، ۱۳۷۵).

مقایسه میانگین رقم فجر همراه با ارقام شاهد دشت و خزر در مناطق مختلف استان مازندران نشان داد که عملکرد این رقم در مناطق اجرای طرح بیشتر از رقم خزر بود ولی میزان محصول آن با رقـم دشت از نظر آماری معنی دار نبود. در این آزمایش، عملکرد رقم فجر در سال ۱۳۷۴ در منطقه آمل، ۶۷۷۶ کیلو گرم در هکتار گزارش گردید (اشراقی، ۱۳۷۵).

در تحقیقی که با استفاده از میانگین عملکرد و پارامترهای پایداری بر اساس روش ابرهارت و راسل (۶ (۱۹۶۶ ,Eberhart and Russell ) انجام شد، رقـم فـجـر پایداری یکنواختی در استان مازندران داشت و در هر دو منطقه عملکرد بیشتری نسبت به رقم شاهد خزر تولید کرد ولی عملکرد آن نسبت به رقم دشت از نظر آماری دارای تفاوت معنی دار بود. به طور کلی عملکرد این رقم، بیش از میانگین توده بومی و ضریب رگرسیون آن در حد یک بود (اشراقی،١٣٧۵).

ارزیابی مقاومت ایـن رقـم نـسبت بـه بیماری بلاست و سوختگی غلاف نشان داد که مقاومت این رقم هماننـد ارقـام شـاهـد نسبت به بیماری بلاست کامل بوده ولی نسبت به بیماری سوختگی غلاف کمی حساس می باشد (جدول ۱). درصد شدت آلودگی و درجـه خـسارت بیماری سوختگی غـلاف در رقـم فـجـر بیـشتر از رقم خزر و دشت بود (اشرافی، ۱۳۷۵؛ بهرامی، ۱۳۷۶).

لازم به ذکر است، کلیه ارقـام بـرنج خصوصاً ارقـام پـر محصول در صورتی که در زمین آلوده کاشته شوند با بـه طـور مصنوعی آلوده شوند، به بیمـاری سـوختگی غـلاف مبتلا می شوند. تاکنون منبع زنتیکی مقاومت در مقابـل ایـن بیماری شناسائی نـشده و حساسیت ارقام برنج نسبت به بیماری مزبور متفاوت است (بهرامی، ۱۳۷۶). این رقم همانند ارقام شاهد نعمت و دشت نسبت به کرم ساقه خوار و بـرگ خـوار متحمـل بـود (اسکو و نجفی نوایی، ۱۳۷۶).

رقم فجر مقاوم به ورس یا خوابیدگی بوده و میانگین ارتفاع آن ۱۰۸ سانتی متر است که برای برداشت با کمابن یا دروگر نیز مناسب می باشد. رقم مذکور با طول دوره رشد ۱۳۰ روز از بذر پاشی تا برداشت همانند رقم خزر میان رس به ده و تقریبا دو هفته زودتر از ارقام  نعمت و ندا قابل برداشت است (نصیری، ۱۳۸۳). وضعیت این رقم از نظر کیفیت پخت، مقـدار آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینه شـدن، غلظت ژل و همچنین شکل ظاهری دانه در مقایسه با ارقام خزر ، دشت، ندا و نعمت بسیار مطلوب است
رقم فجر از نظر کیفیت هـم ردیف رقـم خـزر و عملکرد آن ۱/۵-۱ تن در هکتار بیشتر است. بر اساس آزمایش های به زراعی انجام شده در آمل، بهترین زمان بذرپاشی و نشاکاری به ترتیب دهـه دوم فروردین و دهـه سـوم اردیبهشت است. همچنین فاصله مناسب کاشت برای این رقم ۲۰ × ۲۰ سانتی متر به روش سنتی و ۳۰ × ١۴ سانتی متر به روش ماشینی است (حسینی و همکاران، ۱۳۷۷).

مصرف نیتروژن، فسفر و پتاس به ترتیب ۱۱۵، ۵۰ و ۵۰ کیلو گرم در هکتار برای رقم فجر بـه صـورت خالص توصیه می شود (سعادتی و اشراقی ۱۳۷۷). این رقم همراه با ارقـام شـاهد نعمت، ندا و هراز در سال ۱۳۷۷ در قالب طرح تحقیقی – ترویجی در شهرستان های بهشهر، نکا ، بابل و آمل در مزارع کشاورزان و با همکاری کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش، رقم فجر از ویژگی های زراعی بهتر و عملکرد بیشتری نسبت به ارقام شاهد شاهد منطقه داشت و عملکرد آن در شهرستان های بهشهر، نکا ، بابل و آمل به ترتیب ۹۱۰۰ ،٧۶٠٠، ۶٨٠۵ و ۷۰٨٠ کیلو گرم در هکتار بود که در مقایسه با میزان عملکرد ارقام شـاهـد (هـراز، نعمت و خـزر) قابل توجه بود (دادخواه و حسینی، ۱۳۷۷).

گزارش نهایی معرفی رقم در جلسه ۴٨٧ شورایعالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و طی نامـه شـماره ١۴٢٢۱/۱/۰۱۱ مـورخ ۸٢/٩/٢۴ وزیـر مـحتـرم جهاد کشاورزی نام “فجر” برای آن به تصویب رسید. رقـم فـوق یکی از بهترین ارقام اصلاح شده از نظر کیفیت در چهار دهه تأسیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور بوده و هم اکنون در استانهای مازندران و گلستان سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص داده است. کشت این ارقام در مناطق مختلف استان فارس و خوزستان نیز سازگاری خوبی نشان داده و در حال حاضر سطح زیر کشت قابل توجهی را در این استانها دارد.

 • برنج فجر قیمت ۱۴۰۰
 • برنج فجر قیمت ۱۴۰۱
 • برنج فجر قیمت و نوسنات قیمتی
 • برنج فجر قیمت در سال جدید چه میشود
 • آیا برنج فجر قیمت ش افزایش میابد؟
 • برنج فجر قیمت ش ارزان تر از دمسیاه
 • برنج فجر قیمت ش ارزان تر از هاشمی
 • ویژگی های برنج فجر

برنج فجر از نظر نیاز غذایی،کنترل کرم ساقه خوار،کنترل برگ خوار برنج، کنترل بیماری (سوختگی غلاف) مورد ارزیابی قرار گرفت . ودر زمان های مناسب بررسی های لازم انجام می شود.

این نوع از ارقام برنج پس از ماندن و گذشتن از زمان درو  عطر و طعم بسیار بالایی نیز به خود می گیرد که این عامل سبب می شود که این برنج از مشتریان بیشتری نسبت به دیگر برنج ها برخوردار باشد

از دیگر عواملی که این برنج عالی است به میزان برداشت مناسب آن می توان اشاره نمود که این امر باعث می شود قیمت این برنج ها نسبت به دیگر انواع برنج پایین تر باشد و به همین دلیل مشتریان بیشتری نیز دارد.

 • رنگ شلتوک برنج فجر زرد است.
 • همچنین دانه آن به رنگ مات و استخوانی است،
 • دانه های آن درشت تر از هاشمی هستند.
 • شکل ظاهری برنج فجر به صورت یک شمشیر یا خنجر می باشد.
 • دارای طول بالا می باشد. طول برنج خام از نوع فجر حدود ۸ میلی متر بوده و این طول پس از پخت به ۱۰٫۳ میلی متر می رسد. عرض برنج رقم فجر معمولا ۱٫۹ میلی متر می باشد.

آنچه در این مقاله می خوانید.

برنج فجر، عطردار یا بدون عطر ؟

عطر برنج یکی از خصوصیت های ست که نمی توان از نقش آن به سادگی گذرنمود. در واقع می توان گفت مدل های پر‌ محصول برنج حاوی عطر و بوی برنج‌های محلی هستند.
در ابتدای ایجاد برنج های فجر، این مدل برنج سبب شگفتی همگان شد چون برعکس ارقام دیگر برنجهای پرمحصول طعم عالی داشت و این نقطه قوت منجر شده بود که از سوی مشتریان با استقبال زیادی روبرو گردد.

 • برنج فجر قیمت
  برنج فجر قیمت روز
  برنج فجر قیمت چند
  برنج فجر قیمت ۱۴۰۰
  برنج فجر ارزان قیمت
  برنج طارم فجر قیمت
  برنج فجر شمال قیمت
  برنج ایرانی فجر قیمت
  برنج فجر گرگان قیمت
  برنج فجر هایلی قیمت

برنج فجر در چه استان هایی کاشته می شود؟

این برنج پرمحصول در قالب طرحی در شهرستان های آزادشهر، بهشهر، نکا، آمل و بابل در مزارع سازمان جهاد کشاورزی با همکاری کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندارن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش، رقم فجر از ویژگی های زراعی بهتر و عملکرد بیشتری نسبا به سایر ارقام منطقه داشتو عملکرد آن در شهرستان ازادشهر ۹۱۰۰، نکا ۷۶۰۰ و بابل ۶۸۰۵ کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با میزان عملکرد ارقام دیکر قابل توجه بود. برنج فجر یکی از بهترین ارقام اصلاح شده از نظر کیفیت در چهار دهه تاسیس موسسه تحقیقات برنج کشور بوده و هم اکنون در استان های مازندارن و گلستان سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص داده است. کشت این ارقام در مناطق مختلف استان فارس و خوزستان نیز سازگار خوبی نشان داده و در حال حاضر سطح زیر کشت قابل توجهی را در این استان ها دارد.

مطلب پیشنهادی برای شما: سایت خرید برنج ۱۰ کیلو گرمی با قیمت ۴۵ تا ۶۰ هزار تومانی در اصفهان،مشهد، ،تهران،زاهدان، تبریز….

نحوه کاشت و برداشت برنج فجر

برنج فجر را در خرداد ماه کشاورزان شروع به آماده کردن بذر، فراهم کردن خزانه آماده کردن شالیزار، پاشیدن بذر ها در خزانه، کاشت محصول (نشا)، وجین کردن (از بین بردن علف های هرز) سم پاشی و برداشت برنج می کنند.
و نهایتا برنج فجر در شهریور ماه هر سال برداشت می شود. لازم به ذکر است از برنج فجر به دلیل دیررس بودن نمیتوان در کشت دوم از آن برداشت کرد.

نکات مهم در کشت برنج فجر که بایستی رعایت شود :

از نکات مثبت این گونه می‌توان بهدیررس بودن آن اشاره نمود. در اخرین فصل بهار و در نیمه خرداد، بذرپاشی جهت کشت برنج فجر آغاز و نشاکاری در دهه سوم تیر ماه انجام می‌شود.

در طول دوره کشت آفاتی مانند کرم ساقه‌خوار و برگ‌خوار برنج، می توانند مشکلاتی را ایجاد کنند که پایش مداوم و کنترل دقیق می‌تواند از این مشکل جلوگیری نماید.

یکی دیگر از بیماری‌هایی که برنج فجر را درگیر می‌کند سوختگی غلاف است. برنج فجر نسبت به خوابیدگی یا ورس مقاوم بوده و برای برداشت با سیستم‌های مکانیزه نیز مناسب است.

مطلب پیشنهادی برای شما: سایت خرید عمده برنج با قیمت واقعی مستقیم از کشاورز در اصفهان،مشهد، ،تهران،زاهدان، تبریز….

ضد عفونی کردن بذر برنج فجر چگونه است؟

ضد عفونی کردن بذر برنج فجر: برای کنترل بیماری های  بذر از ماده ای به نام ویتا واکسی تیرام به مقدار ۵ گرم برای هر کیلو بذر وبه صورت غوطه ور کردن در ان وبه مدت ۱۸-۲۴ساعت می باشد.

برنج فجر مال کجاست ؟

برنج فجر (برنج فجر سوزنی) از برنج های پرمحصول شمال کشور و جزو برنج های دسته سرد است. معدن برنج فجر استان گلستان مخصوصا شهرستان آزادشهر (که به اسم فجر گرگان شهره شده) می باشد. برنج فجر علاوه بر استان گلستان در استان های همجوار (مازندران، گیلان) علی الخصوص پایتخت برنج ایران شهرستان فریدونکنار در کنار انواع برنج های دیگر برداشت می شود. ظاهر برنج فجر پس از برداشت از دانه های درشت به شکل خنجر و رنگ آن سفید و مایل به کدر است.

خواص و فواید برنج فجر برای سلامتی انسان 

۱- برنج فجر منبع خوبی از انرژی است:

از آنجایی که برنج فجر کربوهیدرات خوبی دارد می تواند به عنوان سوخت برای بدن عمل نماید و به عملکرد طبیعی مغز کمک کند. همانطور که می دانید کربوهیدرات ها برای متابولیزه شدن توسط بدن ضروری هستند و می توانند به انرژی تبدیل شوند.

ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات آلی متعدد باعث افزایش عملکرد و فعالیت متابولیکی تمامی اندام ها می شود و می تواند سطح انرژی را افزایش دهد.

۲- برنج فجر عاری از کلسترول است:

مصرف برنج فجر برای سلامتی شما عالی است زیرا حاوی چربی های مضر، کلسترول و سدیم نیست. این ماده بخش خوبی از رژیم غذایی متعادل محسوب می شود. هر غذایی که بتواند مواد مغذی را بدون داشتن اثرات منفی فراهم اورد تاثیرات زیادی برای سلامتی خواهد داشت.

سطح پایین چربی، کلسترول و سدیم به کاهش چاقی کمک می کند و می تواند عوارض مرتبط با اضافه وزن را کاهش دهد. برنج یکی از مواد غذایی است که به طور گسترده در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد زیرا می تواند افراد را در مقادیر کم سیر کند و سالم نگه دارد.

برنج فجر قیمت
برنج فجر قیمت روز
برنج فجر قیمت چند
برنج فجر قیمت ۱۴۰۰
برنج فجر ارزان قیمت
برنج طارم فجر قیمت
برنج فجر شمال قیمت
برنج ایرانی فجر قیمت
برنج فجر گرگان قیمت
برنج فجر هایلی قیمت

۳- با برنج فجر از پوست خود مراقبت کنید:

متخصصان بر این باورند که پودر برنج فجر را می توان به صورت موضعی برای درمان برخی از مشکلات پوستی مورد استفاده قرار داد. در برخی از قسمت های هند، آب برنج برای درمان پوست ملتهب مورد استفاده قرار می گیرد.

ترکیبات فنولی موجود در برنج فجر و به خصوص برنج قهوه ای یا برنج وحشی، خاصیت ضد التهابی دارد و می تواند برای تسکین التهاب و قرمزی مفید باشد. اینکه برنج به صورت موضعی اعمال شود یا مصرف گردد زیاد مهم نیست. موادی که از برنج مشتق می شوند می توانند شرایط پوستی مختلفی را بهبود ببخشند.

خاصیت آنتی اکسیدانی برنج فجر می تواند ظهور چین و چروک را به تعویق بیندازد و سایر نشانه های پیری را کندتر کند.

۴- برنج فجر به هضم کمک می کند:

پوست برنج فجر یک داروی موثر برای درمان دیستانتری است. برخی از افراد بر این باورند که پوست گیاه سه ماهه برنج خاصیت ادرارآوری دارد. چینی ها نیز بر این باورند که برنج می تواند اشتها را افزایش دهد، بیماری شکمی را درمان کند و تمامی مشکلات گوارشی را بهبود ببخشد.

برنج فجر به عنوان یک ماده ادرار می تواند به کاهش وزن کمک کند، سموم را از بدن دفع نماید و وزن اضافی آب را کمتر نماید. محتوای فیبر بالا در برنج می تواند به اجابت مزاج کمک کند و از بدن در برابر سرطان های مختلف محافظت نماید و خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد.

۵- برنج فجر سرشار از ویتامین است:

برنج فجر منبع عالی از ویتامین ها و مواد معدنی همچون نیاسین، ویتامین D، کلسیم، فیبر،آهن، تیامین و ریبوفلاوین است. این ویتامین ها بنیان و اساس متابولیسم های بدن، سلامت سیستم ایمنی بدن و عملکردهای کلی اندام های بدن است.

۶- روغن سبوس برنح فجر به سلامت قلبی عروقی کمک می کند:

روغن سبوس برنح فجر خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و می تواند با کاهش سطح کلسترول خون به سلامت قلبی عروقی کمک کند.

مضرات برنج فجر چیست؟

برنج های ارقام پر محصول بطور کلی از لحاظ کیفی (عطر و طعم) در مقایسه با برنج های محلی برابر هستند که همین امر باعث ارزان بودن این نوع برنج ها در بازار شده است.
منتهی برنج فجر در مقایسه با سایر گونه های ارقام پر محصول بهتر است، زیرا برنج فجر از نظر کیفیت پخت و درجه حرارت ژلاتینه و همچنین شکل ظاهری مناسب و عطر متعادل که باب پخت مجلسی است، برنج فجر را از سایر برنج های هم رده خود برتر ساخته است.

 • برنج فجر قیمت
  برنج فجر قیمت روز
  برنج فجر قیمت چند
  برنج فجر قیمت ۱۴۰۰
  برنج فجر ارزان قیمت
  برنج طارم فجر قیمت
  برنج فجر شمال قیمت
  برنج ایرانی فجر قیمت
  برنج فجر گرگان قیمت
  برنج فجر هایلی قیمت

آیا برنج فجر ترار ریخته است ؟

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شده است برنج فجر برنج اصلاح ژنتیکی شده یا به اصطلاح ترار ریخته می باشد. اما نباید نگران به عوارض آن بود، به این دلیل که برنج فجر نزدیک به چند دهه از دل خاک رشد و نمو پیدا کرده و هر سال کشاورزان در کشت جدید بذر برنج فجر را از خوشه های سال قبل بهره برداری می کنند پس نباید در این موضوع ترس یا نگرانی وجود داشته باشد.

طرز پخت و عطر برنج فجر چگونه است؟

برنج فجر از پخت (ری کردن) خوبی مانند برنج هاشمی و برنج طارم محلی برخوردار است. تنها تفاوت برنج فجر با برنج های نامبرده در عطر و بو میباشد و اندکی نسبت به آنان کمتر است برنج فجر را میتوان به دو روش آبکش و کته طبخ کرد.

۱- طرز پخت برنج فجر کته

برنج فجر را دو ساعت و نیم با یک بند انگشت آب بالای برنج در مخلوطی از آب و نمک و آبلیمو و روغن که مقدار آبلیمو و روغن یک قاشق چای خوری است بخیسانید سپس بعد این مدت برنج را را حرارت داده و ۱۰ دقیقه با حرارت بالا و چهل دقیقه با حرارت ملایم پخت کنید استفاده از دمی و کته الزامی است.

۲- طرز پخت برنج فجر آبکش

برنج فجر را با استفاده از آب و نمک ۲ الی ۳ ساعت خیس کنید. قابلمه ای مناسب با توجه به حجم برنج انتخاب کنید و دو سوم قابلمه را با آب پر کنید و منتظر بمانید تا به آب جوش بیاد در گام بعد برنج را به قابلمه اضافه کنید و دو قاشق غذا خوری روغن مایع در قابلمه بریزید (اضافه کردن روغن باعث می شود برنج عالی و دون دون در بیاد) برای قد کشیدن برنج در زمانی که برنج در اوج جوشیدن است چند قالب یخ یا آب سرد به آن اضافه کنید. برای اطمینان از آماده شدن برنج برای آبکش کردن چند دانه برنج را بین انگشتان له کنید. مطمئن شوید برنج نه سفت است نه خام سپس اقدام به آبکش کردن کنید.

 • برنج فجر قیمت
  برنج فجر قیمت روز
  برنج فجر قیمت چند
  برنج فجر قیمت ۱۴۰۰
  برنج فجر ارزان قیمت
  برنج طارم فجر قیمت
  برنج فجر شمال قیمت
  برنج ایرانی فجر قیمت
  برنج فجر گرگان قیمت
  برنج فجر هایلی قیمت

نکات قابل رعایت در پخت برنج فجر :

١. برنج را خیس می کنیم:
گذاشتن برنج در آب سرد، زمانی قبل از شروع پخت آن سبب می شود تا مقدار کمی از نشاسته برنج در آب حل شده و کم شود. همین موضوع سبب می شود تا دانه های برنج زمان پختن کمتر به یکدیگر بچسبند و به اصطلاح ری کنند(قد بکشند)

٢. آب به اندازه استفاده کنیم:
هنگامی که از آب خیلی زیادی برای پختن برنج استفاده می کنیم، برنج ما چسبناک می شود. بعلاوه این، مقدار آب زیاد بر ارزش غذایی برنج موثر است. از طرفی دیگر، مقدار آب خیلی کم باعث سفت شدن برنج می شود. باید بدانیم که از آب به اندازه کافی استفاده کنیم و این مقدار برنج است که به ما نشان می دهد که چه اندازه آب باید استفاده کنیم. در حالت کلی برای هر نصف پیمانه برنج باید نصف پیمانه آب اضافه کنیم.

٣. برنج را زیاد هم نزنید:
در فرایند پخت برنج باید بین هم زدن  فاصله زیادی بیفتد، بخار و گرما لازم برای پخت برنج از ظرف بیرون رفته و به هدر می رود در عین آن که گرما به شکل یکسان به تمامی دانه های برنج نمی رسد. بعلاوه این، نباید مداوم و بطور متوالی برنج را هم بزنید، چون این کار باعث ترکیب برنج با نشاسته اش میشود و در نهایت برنج را چسبناک خواهد کرد.

۴. حرارت را نباید زیاد کنیم:
هنگامی که شروع به پختن برنج می کنیم باید دما را کم یا در حد تعادل نگه داریم ،اگر دما یا شعله زیاد باشد، آب سریع شروع به تبخیر شدن می کند و برنج داخل ظرف فرصت مورد نیاز برای پختن را ندارد. شعله یا دمای خیلی زیاد سبب می شود که برنج آنطور که باید پخته نشود و حتی ممکن است که برنج شما بسوزد.

۵. نمک را در مرحله آخر به آن می افزاییم:
بیشتر افراد در لحظه پخت برنج مقداری نمک به آن اضافه می کنند تا طعم و مزه ی بهتری برای غذایشان فراهم کند،شکی در آن نیست که اضافه کردن نمک به غذا، طعم و مزه ی خاصی می دهد، اما اضافه کردن نمک باعث می شود که برنج قبل از آنکه به دست آید خورد شود. تنها کمی نمک به برنج اضافه کنید و بقیه ی آن را در مرحله آخر پخت به آن بیفزایید.

۶. در قابلمه را ببندیم:
باز گذاشتن در دیگ زمان پختن برنج، باعث افزایش دمای آب در طول زمان بیشتری شده و احتمال باز شدن دانه های برنج را بیشتر می کند.

 • برنج فجر قیمت
 • برنج فجر قیمت روز
 • برنج فجر قیمت چند
 • برنج فجر قیمت ۱۴۰۰
 • برنج فجر ارزان قیمت
 • برنج طارم فجر قیمت
 • برنج فجر شمال قیمت
 • برنج ایرانی فجر قیمت
 • برنج فجر گرگان قیمت
 • برنج فجر هایلی قیمت
برنج فجر قیمت
برنج فجر قیمت

بازار مصرف برنج پر محصول فجر

برنج‌های پرمحصول معمولا از لحاظ کیفیت قابل مقایسه با انواع محلی و مرغوب هستند و عطر و طعم اندک آنها سبب قیمت بالا  این نوع برنج در بازار مصرف شده است.

اما برنج های فجر از لحاظ کیفیت پخت، مقدار آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینه شدن، غلظت ژل و همچنین شکل ظاهری نسبت به سایر گونه‌های پرمحصول مطلوب‌تر بوده، ولی به طور کلی مصرف کنندگان ایرانی ترجیح می‌دهند. از این نوع برنج در غذاهایی که اساس آنها برنج باشد، به ویژه پخت پلو استفاده نکنند و این محصول را مناسب غذایی می‌دانند که برنج پایه و اساس اصلی آن نیست.

برنج فجر قیمت

قیمت پایین‌تر این نوع برنج نسبت به رقبا و شباهت ظاهری آن به برنج‌های مرغوب و برنج‌های محلی باعث ایجاد مشکلاتی برای مصرف کنندگان برنج شده است زیرا برخی از تاجران از این شرایط به نفع خود سود برده و برنج فجر را به جای برنج‌های محلی و با قیمت های بالاتر می فروشند. قیمت برنج فجر گلستان به صورت یکسان نیست. با خرید از فروشگاه مرکز برنج ایران دیگر نگران کیفیت و قیمت نباشید. زیرا برنج مورد نیاز خود را در نوع مرغوب آن با مناسب ترین قیمت می توانید تهیه کنید.

همین حالا خرید خود را انجام دهید!! ۱% سود متعلق به سازمان محک تعلق دارد.

-۱۱%
۳۴۰,۰۰۰ تومان

حراج تخفیف باور کردنی روز های پنجشنبه و جمعه در پیچ مرکز برنج ایران همین حالا عضو شوید!! تا از تخفیف جا نمانید!! نگید نگفتیم!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *