مرکز برنج ایران
خانه / برنج شمال ایران / خرید برنج ارزان قیمت ایرانی از شالیزار ها

خرید برنج ارزان قیمت ایرانی از شالیزار ها

برنج ارزان قیمت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ رادر اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ برنج ارزان قیمت ﻓﺮوش برنج ارزان قیمت و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ برنج ارزان قیمت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش سایت مرکز برنج ایران آقای جهان تیغ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

خرید برنج ارزان قیمت در بازار

خرید برنج ارزان قیمت را از کجا تهیه کنیم؟؟؟؟

برنج ارزان قیمت را از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ؟؟آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟؟

آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ یاﺧﺎرﺟﯽ؟؟آﯾﺎ  فروش ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار واقعی است

اﯾﻦ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺧﺮﯾﺪران ﺑﺮﻧﺞ دارند. ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ از ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺸﺎورزان زﺣﻤﺖ ﮐﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﻫﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻄﺮ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪبرنج ارزان قیمت و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎورنکردنی برنج ایرانی ارزان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺮﺗﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

قیمت برنج دمسیاه

برنج ارزان می شود یا گران می شود؟؟

آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮرم از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﻪ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻮد ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاﻃﻨﺎن اﮔﺮ اﻫﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﯿﺪ در زﻣﺎن ارزان ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ارزان قیمت ایرانی و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ارزان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

خرید برنج ایرانی مرغوب

ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدی دﻧﯿﺎ می باشد.

ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان محسوب ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﺮان دارد از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﻔﺮه اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻮش ﺑﻮ و ﺧﻮش ﭘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺬﯾﺬ ﺗﺮﯾﻦ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ، داﺷﺘﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده در ﻗﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ آن ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻨﺎم در ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺧﻮب از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﻗﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﻪ اﻋﻼ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

  • ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم
  • ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺠﺮ
  • ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺰر
  • ﺑﺮﻧﺞ دم ﺳﯿﺎه
  • ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ

  • وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ای ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در 4گروه طارم، پرمحصول، گرد و ﺻﺪری ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
برای خرید و فروش این محصول با ما تماس بگیرید
مدیریت فروش: محمد رسول جهان تیغ
 راه هاي ارتباطي:
شماره موبايل: 09119343033
شماره ثابت: 09119343033
تلگرام مديريت فروش: MOHAMMADRASULJAHANTIGH@
کانال مرکز برنج ایران: allrice_ir@

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

قیمت انواع برنج ایرانی99

قیمت انواع برنج ایرانی در سال 99

قیمت انواع برنج ایرانی در ﺳﺎل99 در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ قیمت انواع برنج ایرانی درﺟﻪ ﯾﮏ، ﺑﻪ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *