قیمت برنج شمشیری درجه یک درب کارخانه

قیمت برنج شمشیری
امتیاز خود را ثبت کنید تا از تخفیف بهرمند شوید!!

قیمت برنج شمشیری درجه یک در ایلام، گیلان، مازندران، فریدونکنار و پاکستانی در اینجاست مرکز فروش برنج شمشیری درجه یک و خرید عمده برنج شمشیری و اعلام قیمت برنج شمشیری در این سایت مرکز برنج ایران و توسط مدیریت فروش آقای جهانتیغ انجام می شود.

برنج شمشیری چیست؟

برنج شمشیری چیست ؟ در سال ۱۳۶۴ در یک برنامه مدون تلاقی های مختلفی در قالب طرح جای دای آلل کراس کامل بین چند رقم محلی با کیفیت پخت خوراک عالی و ارقام پر محصول اما با کیفیت پایین انجام شد.

پس از سه سال مطالعات ژنتیکی از اطلاعات حاصله در تحلیل های ژنتیکی انتخاب تلاقی مورد نظر و در نهایت انتخاب تک بوته ها و لاین های برتر مورد نظر از روش شجره ای استفاده گردید نتیجه این تحقیق ۶ لاین خالص برتر بود که از تلاقی بین ارقام محلی سنگ طارم و حسن سرایی با رقم اصلاح شده آمل ۳ به دست آمد.

از میان لاین های به دست آمده لاین D2-12-54 از لحاظ عملکرد و کیفیت نسبت به سایر ارقام اصلاح شده برتر بود و از برخی جهات نیز نسبت به ارقام اصلاح شده پر محصول از جمله آمل ۳ و نعمت برتری خاصی داشت.

از جمله خصوصیات این لاین جدید ۷ الی ۱۰ روز زودرسی و نیز خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب آن می باشد از لحاظ فیزیکی دانه های لاین جدید کاملاً شبیه طارم و از لحاظ خواص شیمیایی نیز تا حدودی مشابهت دارد لاین D2-12-54 دارای عملکرد ۸ تن در هکتار، نسبتا میان رس، مقام در برابر آفت کرم ساقه خوار و نسبت به مهم ترین بیماری های رایج منطقه کاملا مقاوم است ویژگی های برنج شمشیری گردآوری شده در مرکز برنج ایران به شرح زیر است از:

  •  حدود متوسط ارتفاع آن حدود ۱۰۰ سانتی متر
  • مقاوم به ورس
  • دانه دراز
  • دارای ۲۶/۲ درصد آمیلوز
  • غلظت ژل کم
  • درجه ژلاتین شدن متوسط و عطر و طعم کمی می باشد.
قیمت برنج شمشیری
قیمت برنج شمشیری

خرید و فروش برنج شمشیری

خرید و فروش برنج شمشیری در بازار ایران ما را بر آن داشت که اطلاعاتی را در مورد برنج شمشیری در اختیار شما مصرف کننده محترم قرار دهیم دانه برنج شمشیری طولی حدود ۷ میلی متر و عرضی حدود ۱.۹۵ میلی متری دارد که نسبت به رقبای خود نسبتاً کوتاه تر است ولی در هنگام پخت به طول ۱۰.۵۲میلی متر خواهد رسید(برای خرید برنج شمشیری با مدیریت فروش مرکز برنج ایران آقای جهانتیغ در ارتباط باشید)

رنگ برنج شمشیری سفید شفاف است و تا حدودی مایل به شیشه ای می باشد برنج شمشیری دارای ارزش غذایی متوسط است و برنج پخته شده خاصیت ماندگاری خوبی بعد از پخت دارد و ویژگی های برنج ندا عبارت است از:

  • ﻇﺎھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم دارد
  • در ھﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮب ری ﻣﯿﮑﻨﺪ
  • در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺎت ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد از ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ برنج شمشیری اعلا ﺑﺨﺮﯾﻢ؟

چگونه برنج شمشیری اعلا بخریدم؟ ﺑﻪ خاطر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ شمشیری از ﺑﺮﻧﺞ ھﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه و ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ که حتی نمونه برنج شمشیری پاکستانی هم وجود دارد که ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و می توان در ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﺑﺮﻧﺞ ندا ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ از آن را ﻣﯿﺎن ﮐﻒ دو دﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و روی آن ﺑﺎ دھﻦ ﺑﺪﻣﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ھﺎ«ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮ ﺑﮑﺸﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

قیمت برنج شمشیری
قیمت برنج شمشیری

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ روش دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺞ را در دھﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﻣﺰه آن را ﺑﭽﺸﯿﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داﻧﻪ ھﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﯿﻤﺪاﻧﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﺑﺪون ﻧﯿﻤﺪاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻤﯽ از آن را در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺳﭙﺲ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن داﻧﻪ ھﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻧﯿﻤﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺞ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺒﻮدن را ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ و در ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد زﯾﺮا ﻣﺪت ﭘﺨﺖ ھﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد و ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺨﻠﻮط را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﻮب از آب در آورد.

قیمت برنج شمشیری
قیمت برنج شمشیری

قیمت برنج شمشیری

قیمت برنج شمشیری در فصول مختلف سال متفاوت است قیمت ﺑﺮﻧﺞ ایرانی شمشیری بخاطر آنکه ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺞ ھﺎی ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل است و ﻋﻄﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ دارد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ سبب ارزانی ﻗﯿﻤﺖ برنج شمشیری اﺳﺖ برنج شمشیری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻄﺮ ﮐﻢ و ﭘﺨﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮان در ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﺑﺮﻧﺞ و ﺷﻠﻪ زرد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد در مقابل برنج های پرمحصولی همچو فجر که در گلستان کاشت می شود بهترین، خوش عطرین و خوش طعم ترین برنج در میان برنج های پرمحصول بودهه که می توانید برای اطلاع از قیمت برنج شمشیری و برنج های با کیفیت دیگر که مناسب مجالس و مهمانی ها بوده به لیست قیمت برنج در سایت مرکز برنج ایران مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *