مرکز برنج ایران
خانه / برنج دم سیاه / فروش برنج دم سیاه استان گلستان

فروش برنج دم سیاه استان گلستان

فروش برنج دم سیاه ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ روﺳﯿﻪ، ﮐﺎﻧﺎدا، آﻟﻤﺎن، ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ فروش برنج دم سیاه و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ برنج دم سیاه گلستان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

خواص باورنکردنی آب برنج

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻌﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ورﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دﯾﺪه اﯾﺪ.

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺎده ای اﺳﺮاز آﻣﯿﺰ ﺑﺪون اﺛﺮ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و راﯾﮕﺎن درﻣﺎن ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و ﺧﻮاص ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده که دارد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده دور رﯾﺨﺘﻨﯽ؛

 • جلوگیری از ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪن
 • درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻬﺎل
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺒﻮﺳﺖ
 • درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﮔﺰﻣﺎ
 • درﻣﺎن آﮐﻨﻪ ﻫﺎ
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﮐﻮﻻز
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آراﻣﺶ ذﻫﻦ
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺮژی
 • ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﺑﺪن
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻫﺎ
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﭼﺎﻗﯽ
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻼت
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل آزاد
 • ﺗﻮﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ
 • رﻓﻊ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺘﯽ
 • ﻣﺮاﻗﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ

… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ سایت ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آب ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ورداﺗﯽ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و فروش برنج دم سیاه و اﻃﻼع از رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ برنج ایران در تماس باشید.

چطور آب برنج درست کنیم؟؟

ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ی ﮐﻪ از آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ آب ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ.

آب را ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ3 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪمی ﮔﺬارﯾﻢ 20یا30 دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد  ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﮏ ﯾﺎ ﮐﺮه را به آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ برنج ﮐﻒ ﮐﺮد ﺷﻌﻠﻪ زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﻫﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎ … ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ و ﺗﻮﻧﺮ های راﯾﮕﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل زﯾﺒﺎ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ، فروش برنج دم سیاه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

فروش برنج دم سیاه با قیمت باورنکردنی

فروش برنج دم سیاه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی و ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان زﯾﺮا ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزاﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا دﺳﺖ دﻻﻻن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ دم سیاه، فروش برنج دم سیاه و اطلاع از قیمت برنج های ایرانی با مدیر فروش سایت در ارتباط باشید.

برای خرید و فروش این محصول با ما تماس بگیرید
مدیریت فروش: محمد رسول جهان تیغ
 راه هاي ارتباطي:
شماره موبايل: 09119343033
شماره ثابت: 09119343033
تلگرام مديريت فروش: MOHAMMADRASULJAHANTIGH@
کانال مرکز برنج ایران: allrice_ir@

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

فروش برنج دم سیاه استان گلستان

فروش برنج دمسیاه استان گلستان

فروش برنج دمسیاه استان گلستان در بازار و قیمت فروش برنج دمسیاه استان گلستان، دمسیاه …

2 دیدگاه

 1. Great looking site. Presume you did a bunch of your very own coding.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *