فروش برنج دم سیاه استان گلستان

فروش برنج دم سیاه
امتیاز خود را ثبت کنید تا از تخفیف بهرمند شوید!!

فروش برنج دم سیاه ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ روﺳﯿﻪ، ﮐﺎﻧﺎدا، آﻟﻤﺎن، ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ فروش برنج دم سیاه و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ برنج دم سیاه گلستان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

فروش برنج دم سیاه
فروش برنج دم سیاه

خواص باورنکردنی آب برنج

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻌﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ورﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دﯾﺪه اﯾﺪ.

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺎده ای اﺳﺮاز آﻣﯿﺰ ﺑﺪون اﺛﺮ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و راﯾﮕﺎن درﻣﺎن ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و ﺧﻮاص ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده که دارد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده دور رﯾﺨﺘﻨﯽ؛

 • جلوگیری از ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪن
 • درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻬﺎل
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺒﻮﺳﺖ
 • درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﮔﺰﻣﺎ
 • درﻣﺎن آﮐﻨﻪ ﻫﺎ
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﮐﻮﻻز
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آراﻣﺶ ذﻫﻦ
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺮژی
 • ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﺑﺪن
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻫﺎ
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﭼﺎﻗﯽ
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻼت
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل آزاد
 • ﺗﻮﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ
 • رﻓﻊ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺘﯽ
 • ﻣﺮاﻗﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ

… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ سایت ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آب ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ورداﺗﯽ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و فروش برنج دم سیاه و اﻃﻼع از رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ برنج ایران در تماس باشید.

فروش برنج دم سیاه
فروش برنج دم سیاه

چطور آب برنج درست کنیم؟؟

ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ی ﮐﻪ از آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ آب ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ.

آب را ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪمی ﮔﺬارﯾﻢ ۲۰یا۳۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد  ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﮏ ﯾﺎ ﮐﺮه را به آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ برنج ﮐﻒ ﮐﺮد ﺷﻌﻠﻪ زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﻫﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎ … ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ و ﺗﻮﻧﺮ های راﯾﮕﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل زﯾﺒﺎ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ، فروش برنج دم سیاه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

فروش برنج دم سیاه
فروش برنج دم سیاه

فروش برنج دم سیاه با قیمت باورنکردنی

فروش برنج دم سیاه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی و ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان زﯾﺮا ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزاﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا دﺳﺖ دﻻﻻن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ دم سیاه، فروش برنج دم سیاه و اطلاع از قیمت برنج های ایرانی با مدیر فروش سایت در ارتباط باشید.

فروش برنج دم سیاه مینودشت

دلایل بهترین بودن دم سیاه

اگر فکر می‌کنید برنج فقط برنج است، در اینجا فقط چند مورد از دلایل بهترین بودن دم سیاه و اینکه چرا برنج دم سیاه را به برنج معمولی انتخاب کنید، آورده شده است.

برنج دم سیاه یک “ابر غلات” سالم است

برنج دم سیاه بدون گلوتن و کم چربی است. حاوی هر هشت اسید آمینه ضروری، اسید فولیک است، سدیم بسیار کمی دارد و کلسترول ندارد.

فروش برنج دم سیاه
فروش برنج دم سیاه

برنج دم سیاه دارای شاخص گلیسمی پایین تا متوسط ​​است، به این معنی که انرژی با سرعت کمتر و ثابت‌تری آزاد می‌شود که منجر به سطح متعادل‌تری از انرژی می‌شود.((فروش برنج دم سیاه))

برنجدم سیاه یک حس طعم است

طعم برنج دم سیاه شبیه هیچ برنج دیگری روی زمین نیست. برخلاف برنج معمولی دانه بلند، بافت سبک و کرکی دانه‌های بلند و باریک برنج دم سیاه تجربه‌ای کاملاً متفاوت از نظر طعم و مزه دهان را به کام ارائه می‌دهد – متمایز، منحصربه‌فرد و کمی آجیلی.

برنج دم سیاه عطر فوق العاده ای دارد

برنج دم سیاه که به معنای واقعی کلمه «معطر» ترجمه شده است، دارای عطر چوب و گل‌های آفتاب‌پز شده است. اگر می خواهید خانه خود را بفروشید، به جای پختن نان، برنج دم سیاه را بپزید!((فروش برنج دم سیاه))

برنج دم سیاه شامپاین برنج است

برنجدم سیاه که شبیه شامپاین است، غرق در قرن‌ها سنت و میراث افسانه‌ای است. مانند یک شراب خوب، برنج دم سیاه با افزایش سن بهبود می یابد و برای ویژگی های بسیار خاص خود کاملاً به طبیعت متکی است. ما برنج دم سیاه خود را برای ماه‌ها نگهداری می‌کنیم تا به بلوغ برسد، قبل از آسیاب کردن، و در نتیجه طعم عمیق‌تر و غنی‌تری به دست می‌آید.

برنج دم سیاه به عشق و محبت دائمی نیاز دارد

تنها یک بار برداشت برنج دم سیاه در سال وجود دارد و این گیاه برای رشد و شکوفایی به شرایط آب و هوایی خاصی نیاز دارد. این برنج بسیار بلندتر از برنج های دیگر است، بنابراین مستعد آسیب باد است. ترکیب ظریف آن نیاز دائمی کشاورز به هوشیاری و مراقبت را توضیح می دهد، اما به گیاه اجازه می دهد تا طعم و ویژگی های پیچیده و منحصر به فرد خود را توسعه دهد. این عشق و علاقه ثابت در قیمت ممتاز آن در مقایسه با برنج معمولی دانه بلند منعکس می شود.

برنج دم سیاه رویایی برای آشپزی است

آشپزی با برنج دم سیاه به معنای دانه های سبک، لطیف و جدا است.((فروش برنج دم سیاه))

دلیلش این است که ما دانه های خود را با دقت آسیاب می کنیم و دانه های شکسته را که در غیر این صورت نشاسته آزاد می کنند و باعث چسبندگی برنج می شوند را رد می کنیم. به طور منحصربفردی، دانه برنج دم سیاه  از دو برابر طول خشک خود در طول پخت و پز افزایش می یابد. بر خلاف سایر انواع برنج، دانه‌ها فقط درازا منبسط می‌شوند و در نتیجه دانه‌ها ویژگی بلند و باریک خود را هنگام پخت حفظ می‌کنند.

برنج دم سیاه بسیار همه کاره

بافت باز برنج دم سیاه به دانه اجازه می‌دهد تا طعم‌های دیگر را جذب کند و آن را به یک طرف عالی برای بسیاری از دستور العمل‌ها تبدیل می‌کند.

برنج دم سیاه پاسخگو است

ما خود را “برنج دم سیاه” می دانیم و از همان ابتدا به طور خستگی ناپذیری تلاش کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که افسانه برنج دم سیاهخالص همچنان به شکوفایی ادامه می دهد. ما یک سیاست “بازی منصفانه” را اتخاذ می کنیم و با جوامع کشاورزی منطقه در حال رشد برنج دم سیاه کار می کنیم. این یک رابطه منحصر به فرد است. ما از کشاورزی سنتی با مشاوره رشد رایگان از طریق FACE – سلول مشاوره کشاورزان ما حمایت می کنیم و بذر برنج حسن سرای را بدون سود در اختیار کشاورزان قرار می دهیم.((فروش برنج دم سیاه))

برنج دم سیاه – افسانه زنده است

برای بیش از ۵۰ سال، ما متعهد به حفظ این برنج افسانه ای بوده ایم. کشاورزان امروزه هنوز برنج دم سیاه را با استفاده از روش های پرورش این غله گرانبها که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، پرورش می دهند. خریداران با تجربه ما فقط یک فکر دارند – خرید بهترین برنج دم سیاه بدون در نظر گرفتن قیمت. برای کسانی که آن را پرورش می دهند به همان اندازه ارزشمند است که برای کسانی که با آن آشپزی می کنند.

فروش برنج دم سیاه
فروش برنج دم سیاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *