خرید سبوس برنج اصل و ارگانیک

خرید سبوس برنج
امتیاز خود را ثبت کنید تا از تخفیف بهرمند شوید!!

خرید سبوس برنج اصل و ارگانیک ﮐﻪ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB،A روی، ﻣﺲ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، آﻫﻦ، ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﺳﻠﻮﻧﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.خرید سبوس برنج مشهد، تبریز، اصفهان، مازندران و گیلان با ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان با مدیریت آقای جهان تیغ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و اطلاع از قیمت سبوس برنج با ما در ارتباط باشید.

خرید سبوس برنج

خرید سبوس برنج اصل

خرید سبوس برنج اﺻﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ ایران ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺮﯾﺪو ﻓﺮوش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ وﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ خرید سبوس برنج ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ مرکز برنج ایران  آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

سبوس برنج اصل چیست؟؟؟

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻻﯾﻪ دوم ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻻﯾﻪ آﻟﺮون و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ آﻧﺪوﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

آلرون ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ی داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری از ﻏﻼت اﺳﺖ

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻏﻼت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺑﺮن ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ مناسب اﺳﺖ وﻗﺘﯽ آﻧﺮا از ﻏﻼت مانند برنج و جو … ﺑﯿﺮون ﻣﯽ کنند ارزش ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ دارای؛

  • ﮐﺎﻟﺮی
  • چربی
  • ﻓﯿﺒﺮ
  • ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
  • قند
  • پروتین

ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای خرید سبوس برنج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.در آﺳﯿﺎ اﻟﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﭼﯿﻦ، اﯾﺮان، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ژاﭘﻦ برنج ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﯿﺎب ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ بزرگ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ تبدیل ﻣﯽ ﺷﺪ وﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﻮس برنج را از جو نیز به دست می آورند.خرید سبوس برنج روز به روز بیشتر می شود

فواید سبوس برنج برای پوست

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ از ﻓﻮاﯾﺪ خارقالعاده ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اصل و سبوس برنج قهوه ای اصل راﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ میﺷﻤﺎریم.

از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ در ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ در ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و اﺛﺮ ﺻﺎف ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.در ژاﭘﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه و از ﻋﺼﺎره آن ﺑﺮای دﺳﺖ ﻫﺎ وﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ و ﻧﻘﺎط ، آرﻧﺞ ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮک ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ورﻓﻊ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺮزاﻧﻮ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. و همچنین سبوس برنج قهوه ای برای لاغری مناسب می باشد. برای همین خرید سبوس برنج بالاست.

ﺑﺮای خرید سبوس برنج اصل واﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *