قیمت انواع برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱

قیمت انواع برنج ایرانی99
امتیاز خود را ثبت کنید تا از تخفیف بهرمند شوید!!

قیمت انواع برنج ایرانی در ﺳﺎل ۱۴۰۱ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ قیمت انواع برنج ایرانی درﺟﻪ ﯾﮏ، ﺑﻪ روز و مرغوب را می ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ ایران می ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﻏﻮب را ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.

قیمت انواع برنج ایرانی
قیمت انواع برنج ایرانی

قیمت انواع برنج ایرانی در بازار

قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار درسایت مرکز برنج ایران موجود می باشد.

ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن؛

 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم ﮐﺸﺖ دوم
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺎرم
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ دﻣﺴﯿﺎه
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم ﻣﺤﻠﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻤﺘﺎز
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ دﻣﺴﯿﺎه

 

 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
 • برنجاﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ دودی
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺪری ﻫﺎﺷﻤﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ دم ﺳﯿﺎه اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم دﻣﺴﯿﺎه
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ دودی ﻫﺎﺷﻤﯽ
قیمت انواع برنج ایرانی
قیمت انواع برنج ایرانی
 • ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم ﻣﻤﺘﺎز
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻔﯿﺮوزی
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ دورود
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪا روﺷﻦ

… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی در ﺑﺎزار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ برای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻃﻼع از قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

قیمت انواع برنج ایرانی
قیمت انواع برنج ایرانی

آخرین قیمت روز برنج شمال در سال ۱۴۰۱

اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون تقضا مصرفﺑﺮﻧﺞ ایرانی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ررﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪه؟؟ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ارزش اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﺎ را دارد؟؟ ﺑﺮﻧﺞ ارزان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟؟ قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟؟

 1. ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 2. ﻧﻮع و رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ
 3. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ
 4. ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺞ
 5. ﺑﻮﺟﺎری و ﺑﻮﺟﺎری ﻧﺸﺪن ﺑﺮﻧﺞ
 6. ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 7. ﺣﺮف آﺧﺮ از ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ خریدن

و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ۹ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎل در ﺳﺎل ۱۴۰۱ را ﺑﺎ مدیر ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

قیمت انواع برنج ایرانی
قیمت انواع برنج ایرانی

قیمت انواع برنج شمال در تهران

ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎل در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﺳﻮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﻄﺮ درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ آن در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ می ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ایرانی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ۲۲تا۳۴ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان برنج ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮاﻧﯽ را که قیمت پایین تری دارد ﮐﻪ از۱۰تا۱۸ تومن در بازار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ فقط ﻋﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ولی ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ وهم کیفیت برنج های معطر می باشد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻃﻼع دﻗﯿﻖ قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ مرکز برنج ایران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿد

خرید عمده برنج

برنج سفید دانه بلند یک ماده ضروری برای پلو، سوپ و غذاهای جانبی است. روی آن را با گوشت مرغ، گوشت گاو، سبزیجات سرخ شده یا بخارپز شده تزیین کنید تا در کمترین زمان یک محلول غذایی آسان و کامل داشته باشید. برنج سفید دانه بلند را به بخشی ضروری از منابع غذایی خود تبدیل کنید تا وعده های غذایی روزانه خود را تقویت کنید یا آن را برای سال های آینده ذخیره کنید.

یک غذای اصلی برای تهیه غذا
آیا باور می کنید که ۴.۱۹ میلیون تن برنج در ایالات متحده در سال ۲۰۱۶/۲۰۱۷ مصرف شده است؟ به احتمال زیاد خانواده شما در این تعداد مشارکت داشته اند. خرید برنج سفید به صورت عمده،باعث میشود تا در هزینه هایتان صرفه جویی کنید و برای مدت طولانی نیاز به برنج نداشته باشید  و تا یک سال کامل برنج داشته باشید. چه از آن برای تهیه غذای روزانه یا به عنوان بخشی از غذای اضطراری خود استفاده کنید، خرید عمده ب برنج سفید ارزش وزن خود را در وعده های غذایی خوشمزه و مقوی خواهد داشت.

صرفه جویی در پول، کاهش ضایعات
خرید مواد غذایی ثابت در قفسه به صورت عمده مزایای بسیاری دارد که با صرفه جویی در هزینه و کاهش ضایعات شروع می شود. مسلم است که خرید مواد غذایی در حجم زیاد باعث صرفه جویی قابل توجهی می شود. چیزی که با غذای فله ثابت قفسه متفاوت است این است که مانند همتای تازه و خریداری شده در فروشگاه فاسد یا کهنه نمی شود. به راحتی می توان فهمید که چرا غذای فله پایدار در قفسه  باعث صرفه جویی در هزینه خانواده شما و کاهش اتلاف غذاهای فاسد شدنی می شود

خانواده و گروه های بزرگتر

غذای انبوه و قابل نگهداری در قفسه راهی مقرون به صرفه برای تهیه غذا برای خانواده‌های پرجمعیت، گروه‌های مساجد، مدارس و رستوران‌ها است. خرید عمده، زمانی که باز نشود، غذا را تا ۳۰ سال تازه نگه می دارد. پس از باز شدن، غذا تا یک سال کامل دوام خواهد داشت. این زمان کافی برای تهیه بسیاری از غذاهای با کیفیت بالا و طعم عالی برای هر نوع گردهمایی است. در مواقع اضطراری، می‌توان غذاهای فله‌ای مانند برنج و لوبیا را به سوپ‌ها، کاسرول‌ها و غذاهای صبحانه اضافه کرد تا تعداد وعده‌های غذایی مورد نیاز برای کمک به تغذیه همسایگان یا اعضای جامعه که ممکن است در برنج هستند افزایش یابد.

قیمت انواع برنج ایرانی
قیمت انواع برنج ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *