قیمت انواع برنج ایرانی در سال ۹۹

admin admin
1,091 بازدید
قیمت انواع برنج ایرانی99

قیمت انواع برنج ایرانی در ﺳﺎل۹۹ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ قیمت انواع برنج ایرانی درﺟﻪ ﯾﮏ، ﺑﻪ روز و مرغوب را می ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ ایران می ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﻏﻮب را ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.

فروش برنج دمسیاه استان گلستان

قیمت انواع برنج ایرانی در بازار

قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار درسایت مرکز برنج ایران موجود می باشد.

ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن؛

 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم ﮐﺸﺖ دوم
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺎرم
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ دﻣﺴﯿﺎه
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم ﻣﺤﻠﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻤﺘﺎز
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ دﻣﺴﯿﺎه
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
 • برنجاﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ دودی
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻓﺠﺮ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺪری ﻫﺎﺷﻤﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ دم ﺳﯿﺎه اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم دﻣﺴﯿﺎه
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ دودی ﻫﺎﺷﻤﯽ
 • ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺎرم ﻣﻤﺘﺎز
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻔﯿﺮوزی
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ دورود
 • ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪا روﺷﻦ

… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی در ﺑﺎزار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ برای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻃﻼع از قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

dordaneih ۲۰۲۰۰۲۰۶ 0001

آخرین قیمت روز برنج شمال در سال۹۹

اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون تقضا مصرفﺑﺮﻧﺞ ایرانی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ررﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪه؟؟ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ارزش اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﺎ را دارد؟؟ ﺑﺮﻧﺞ ارزان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟؟ قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟؟

 1. ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 2. ﻧﻮع و رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ
 3. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ
 4. ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺞ
 5. ﺑﻮﺟﺎری و ﺑﻮﺟﺎری ﻧﺸﺪن ﺑﺮﻧﺞ
 6. ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 7. ﺣﺮف آﺧﺮ از ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ خریدن

و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ۹ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎل در ﺳﺎل ۹۹ را ﺑﺎ مدیر ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

قیمت انواع برنج شمال در تهران

ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎل در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﺳﻮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﻄﺮ درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ آن در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ می ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ایرانی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ۲۲تا۳۴ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان برنج ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮاﻧﯽ را که قیمت پایین تری دارد ﮐﻪ از۱۰تا۱۸ تومن در بازار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ فقط ﻋﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ولی ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ وهم کیفیت برنج های معطر می باشد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻃﻼع دﻗﯿﻖ قیمت انواع برنج ایرانی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ مرکز برنج ایران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿد

 

دسته بندی برنج شمال ایران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرداخت آنلاین

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین پیشنهادها و تخفیف های ما زودتر از بقیه با خبر شوید!

نمادهای ما

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
ورود به سایت