خرید عمده برنج ایرانی

خرید عمده برنج ایرانی
امتیاز خود را ثبت کنید تا از تخفیف بهرمند شوید!!

خرید عمده برنج ایرانی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای خرید عمده برنج ایرانی و ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎورﺗﻮن ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻪ

برنج علی کاظمی

خرید عمده برنج ایرانی از کشاورز

خرید عمده برنج ایرانی از ﮐﺸﺎورز ﺑﺪون واﺳﻄﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ اﺻﻞ و ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ داردﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد آن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺸﺎورزان در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ ﮔﺬارد

ﺑﺮای خرید عمده برنج ایرانی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش سایت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاره ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎورﺗﻮن ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻪ.

فواید برنج و خاصیت باورنکردی برنج

اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ارزش ﺑﺮﻧﺞ دارای ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎی دارد.

ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ از آن ﻫﺎرا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ؛

 1. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺎدای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺮ ارزش در ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ و ﺳﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 3. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﭼﺎﻗﯽ و کاهش وزن
 4.  ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
 5. دارا ﺑﻮدن ﺳﺪﯾﻢ اﻧﺪک
 6. جلوگیری  از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن رگ ﻫﺎ و ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ را کاهش ﻣﯽ دﻫﺪ.
 7. دارا ﺑﻮدن ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ داردو موثر برای دران سرطان روده و روده بزرگ
 8.  ﺑﺮﻧﺞ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی Aو C و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ می ﺑﺎﺷﺪ.
 9.  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن آﯾﻮرودﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﺮده اندﮐﻪ آب ﺑﺮﻧﺞ داری ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 10. ﺗﺮﮐﯿﺐ برنج پودر شدهﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮ ﻫﺎی ﺑﺮای ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺖ و التهاب پوست ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 11. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ
 12.  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دار ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ وﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 13. ﺧﻮاص ﮔﻮارﺷﯽ و دﯾﻮرﺗﯿﮏ ادرارآور ﺑﺮﻧﺞ برنج ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ اورﯾﮏ اﺳﯿﺪ و آب اﺿﺎﻓﯽ را دﻓﻊ می کند.
 14. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرای ﮔﻮارش روه
 15. و …… ﺧﻮاﺻﯽ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ  ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد

برای همین خرید عمده برنج ایرانی بالاست.

و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ واﻗﻌﯽ از ﺧﻮاص ﺑﺮﻧﺞ اﮔﺮ اﻫﻞ خرید عمده برنج ایرانی  بصورت عمده و ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﺒﺎر از ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺞ

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای همه یمان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ به لیست قیمت سایت مرکز برنج ایران مراجعه کنید

ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎورش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪبرنج موجود در سایت مرکز برنج ایران از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی موجود در ﺑﺎزار ﻣﻘﺮون بصرف تر اﺳﺖ

ﺑﺮای خرید عمده برنج ایرانی و ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺞ ایرانی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *